මෘදුකාංග හා රොබෝ තරඟාවලිය

වාර්ෂිකව ජාතික මට්ටමේ තරඟාවලි පැවැත්වීම හා මුල්‍යමය ත්‍යාග ලබාදීම තුළින් සිසුවා නිර්මාණශීලිත්වය තහවුරු කිරීම, උසස් පෙළ විෂය උසස් ප්‍රතිඑල ලබා ගැනීම සඳහා මඟ පෙන්වීමකි.

දිවයිනේ ප්‍රථමයා සමඟ වැඩිම ප්‍රථමයන්

එකවර දිවයිනේ ප්‍රථමයා, පස්වැනියා සමඟින් හත්වන, අට වන, නම වන ස්ථාන මෙන්ම වසර 6ක් තුළ දිස්ත්‍රික් ප්‍රථම ස්ථාන 22, දෙවන ස්ථාන 16, තෙවැනි ස්ථාන 20 සමඟින් වැඩිම ප්‍රමඛ ස්ථාන බිහිකළ ඒකම පාඨමාලාව වේ.

විෂය පාදක මාසික හා ඒකක ඇගයීම්

විභාගයට අවශ්‍ය තරඟකාරීත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා මාසිකව හා ඒ්කක වශයෙන් විභාග පැවැත්වීම, ඇඟයීම ප්‍රතිඑල Z අගය සමඟින් ලබාදීම අනුව, සිසුවා විභාගයේ දි උසස් ප්‍රතිඑල ලබාගැනීම සඳහා සුදානම් කිීම අප සතු විශේෂත්වයයි.