2019 දිවයිනේ හත්වැනියා සමඟින් ප්‍රථම ස්ථාන 08ක්

2019 වාර්ෂයේ ද උසස් පෙළ ICT සඳහා විශිෂ්ටතම ප්‍රතිඒල වාර්තාකල එකම පාඨමාලාව අප වේ.

තාක්ෂණවේදය දිවයිනේ හත්වැනි ස්ථානය සමඟින්

  • ප්‍රථම ස්ථාන 08
  • දෙවනස්ථාන 05
  • තෙවැනි ස්ථාන 05

වැඩිම A හා B සමාර්ථ සමඟින් වැඩිම ප්‍රතිඑල ලබාදීම විෂය කොටස් අඩු නොකර ඉගැන්වෙන පාඨමාලාවක සතු ලක්ෂණයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *