මෘදුකාංග හා රොබෝ තරඟාවලිය

උසස් පෙළ තරඟකාරීත්වය ඇති කිරීම සඳහා උසස් පෙළ විෂය කොටස් සමඟ ප්‍රයෝගික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සිසුන් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා තරඟාවලි කිහිපයක් අප වාර්ෂිකව සංවිධානය කරයි. සිසුවා තුළ ක්‍රමලේඛ භාෂා හැකියාව ඇති කිරීම සඳහා පයිතන් ක්‍රමලේඛ තරඟාවලිය, රොබෝ තාක්ෂණය යොදාගැනීම හා නිර්මාණශිලීත්වය වැඩි කිරීම සඳහා speedybot රොබෝ තරඟය සෑම වසරකම සංවිධානය කරයි.

වාර්ෂිකව ජාතික මට්ටමේ තරඟාවලි පැවැත්වීම හා මුල්‍යමය ත්‍යාග ලබාදීම තුළින් සිසුවා නිර්මාණශීලිත්වය තහවුරු කිරීම, උසස් පෙළ විෂය උසස් ප්‍රතිඑල ලබා ගැනීම සඳහා මඟ පෙන්වීමකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *